Classcom

Support students much better without any extra work from the educators
Classcom

A communication platform as part of a LMS's extension, to help educators to support students much better without any extra work from the educators themselves, which focuses on:
- Live support through chat
- Bookmarks & FAQ to save educators' time
- Analytics for leadership

Usecases

Những usecase liên quan

Support students much better without any extra work from the educators
Support students much better without any extra work from the educators
No items found.

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay